รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2563

รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศขายทอดตลาด  ประจำปี  2563

ประกาศขายทอดตลาด ประจำปี 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกำหนดส่วนราชการ

ประกาศกำหนดส่วนราชการ

งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

งานสิ่งแวดล้อม

งานสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านส่งเสริมผู้สูงอายุ

ด้านส่งเสริมผู้สูงอายุ

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต