รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัาง  (สขร.1)

สรุปผลจัดซื้อจัาง (สขร.1)

การออกรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการยกร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

การออกรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการยกร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

รายงานการประชุมสภา อบต.ด่านนอก ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา อบต.ด่านนอก ประจำปี 2563