ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2558

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะมาลงทะเบียน
1. ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลด่านนอกเท่านั้น
2. เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม  2496
3. ไม่ได้รับบำนาญและสวัสดิการของรัฐ
ผู้พิการ ที่จะลงทะเบียนต้องไปทำสมุดคนพิการให้เรียบร้อยก่อน โดยสถานที่ที่ทำสมุดคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ติดศาลากลางจังหวัด
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนของผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรผู้พิการ กรณีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการรับเบี้ยยังชีพแทนต้องใช้หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรของผู้มอบ
กรณีผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
(สำเนาทุกอย่างใช้อย่างละ 1 ฉบับ พร้องรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ครบถ้วนด้วยนะคะ)

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2558

  1. ขยายเวลาเพื่อผู้ประสบอุทกภัยถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *