โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดบ้านละเลิงพิมาน ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

  1. เพื่อให้ประชาชนตำบลด่านนอก ผู้นำชุมชน บุคลากรของ อบต.ด่านนอก ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงถึงชีวิตการทำงานได้
  2. เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น
  4. เพื่อให้เป็นการผ่อนคลายกายและจิตใจจากความเครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *