กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 – 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมสูบน้ำจากแหล่งน้ำสำรองเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านมะขามน้อย โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี และมีนายสมพงษ์  ไกรฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นายวสันต์  เงาสันเทียะ กำนันตำบลด่านนอก  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ชาวบ้านมะขามน้อย และจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *