แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/กรอบอัตรากำลัง-3-ปี-ita.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/โครงสร้าง.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศแผน-3-ปี-ita.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/แผน-3-ปี-61-63.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/แนวทางการพัฒนา.doc

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศคุณธรรมจริยธรรม-ปี-62.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563.doc

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ตารางสรุปอบรม.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน.doc

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/คู่มือการปฏิบัติงานระบบแท่ง-ita.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศการบริหารงานบุคคล.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัย.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน-ครั้งที่-2.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/เรื่องร้องเรียน-ita.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง.pdf

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-1.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศนโยบายและความโปร่งใส-ปี-2562.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-1.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-1.doc

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/เรื่อง-นโยบายการกำกับดูแลฯ.docx

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/เรื่อง-นโยบายการกำกับดูแลฯ.ปี-63.docx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *