ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต อบต.ด่านนอก อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต อบต.ด่านนอก

อันจะต้องเสียภาษี ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *