ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

          ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

         

          ð  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

          ð  รายงานผลโครงการดำเนินงาน

          ð  รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

          ð  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

          ð  ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

          ð  แบบประเมินพนักงานจ้าง

          ð  แบบประเมินประสิทธิภาพและปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี

 

รายงานผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาสามปี

 

 

ปี 2559

 

ปี 2560

ปี 2561

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

 

ปี 2560

 

ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 

 

ควบคุมภายใน ปี 2560

                                      -หนังสือส่ง

                                      -แบบ ปอ.1

-แบบ ปอ.2

-แบบ ปอ.3

-แบบ ปส.

ตรวจสอบภายใน ปี 2560

                                      คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล

                                      รายงานการติดตามประเมินผล

 

ควบคุมภายใน ปี 2560

-หนังสือส่ง

                                      -แบบ ปอ.1

-แบบ ปอ.2

-แบบ ปอ.3

-แบบ ปส.

ตรวจสอบภายใน ปี 2560

ควบคุมภายใน ปี 2561

-หนังสือส่ง

                                      -แบบ ปอ.1

-แบบ ปอ.2

-แบบ ปอ.3

-แบบ ปส.

ตรวจสอบภายใน ปี 2561

 

 

                                      คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล

                                      รายงานการติดตามประเมินผล

 

  

 

 

ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

 

 

สำนักปลัด

 

          มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เดิม)

 

          -มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระบบแท่ง

 

          -ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร

 

            -ทะเบียนประวัติข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

            –ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *