วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม-บ้านนางลูกอินทร์ ดีขุนทด บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกสระประปาไปทางทิศตะวันตก-สามแยกบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ-ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางแตงร้าน - สามแยกสระจระเข้ หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาแคร์ - บ้านนางเชื้อ ดีขุนทด บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายรวยไปทางทิศใต้ -หนองพะไกล หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเกรดปรับถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเกรดปรับถนนพร้อมบดทับ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง