วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลตาปู่ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อบล็อคคอนเวิรส์ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาขุดดินข้างทางบริเวณจุดอุดตันน้ำเป็นรายชั่วโมง บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง