แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัาง  (สขร.1)

สรุปผลจัดซื้อจัาง (สขร.1)

การออกรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการยกร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

การออกรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการยกร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563