เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

เรื่อง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

ขอประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้า

ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นนักเรียน  นักศึกษา  ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563

2.อายุ 15-20 ปีบริบูรณ์

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่ตำบลด่านนอก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  คนงานทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 15  อัตรา

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน 1  รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

จำนวน 1  ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

4.วุฒิการศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ

 วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  15-23  มีนาคม 2563

ในวันและเวลาราชการ

รับสมัคร  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่  27  มีนาคม 2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

อัตราค่าจ้าง วันละ  200   บาท

One thought on “เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนปี 2563

  1. ประกาศรายชื่อแล้วนะคะ มีน้องๆสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *