โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 และประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากประสบภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยมีปริมาณน้อย ตื้นเขิน มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก เพื่่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการคมนาคมเป็นการเร่งด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *