กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พรบ.พัสดุภาครัฐ.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2552.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.253.pdf

http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.-2526.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *