การออกรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการยกร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *