ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท แก่ผู้ยากไร้ คนพิการผู้ป่วยเอดส์

มอบข้าวสารทั้งตำบล 1,200 ครัวเรือน

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยเพื่อซ่อมบ้านและโรงเรือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *