ด้านส่งเสริมผู้สูงอายุ

การยืนยันตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้ความรู้เรื่องสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

การจ่ายเงินตกเบิกคนพิการตามมติครม.

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC).

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จดทะเบียน OTOP

ประชุมให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น CARE GIVER และ อสม.

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *