ประกาศพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้าง

ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด คลิก ===> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อต่อระหว่างหมู่บ้านประจำปี
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด คลิก  ===>  https://1drv.ms/u/s!AhVdA32C2jn7hBgdEoqTRx66aI-K

ผู้ชนะตค-เม.ย

ประกาศผู้ชนะเม.ย-กย

ตรวจรับงานจ้าง

 

 

แผนการจัดหาพัสดุ ===>  http://www.dannok.go.th/wp-content/uploads/2018/11/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-2561.pdf

 

One thought on “ประกาศพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้าง

 1. ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด คลิก ===> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อต่อระหว่างหมู่บ้านประจำปี 2555
  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อ
  ระหว่างหมู่บ้านประจำปี 2555
  ……………………………………….
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความ
  ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. โครงการปรับปรุงถนนสายดอนอีโง๊ะ – หนองผักไกล หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน
  ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย ยาว 1,400 เมตร กว้าง 4 เมตร- ลงดินถมซ่อมแซมจุดเสียหาย กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร ลึก 1.50 เมตร ลงดินถมปริมาตร 1,815 ลบ.ม. – ลงหินคลุก กว้าง ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 184,144 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-) ราคมงบประมาณ 184,144 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-)
  2. โครงการซ่อมแซมถนนสายเล้าเป็ดครูเนียม – นาสนาม หมู่ที่ 1 บ้านละเลิงพิมาน ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมากว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,020 เมตร ลงดินถมปริมาตรรวม 1,602 ลบ.ม. วางท่อ คสล. 0.30 เมตร 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 104,322 บาท (-หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 104,322 บาท (-หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน-)
  3. โครงการปรับปรุงถนนสายนานายโป่ย – นานายนวย หมู่ที่ 2 บ้านพระหัวบึง ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาระยะทางตลอดสาย ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลงหินคลุกกว้างระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)
  4. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองระกำ – ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลงหินคลุกกว้างระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)
  5. โครงการปรับปรุงถนนสายละเลิงยายมี หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลงหินคลุกกว้างระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)
  6. โครงการปรับปรุงถนนสายสระประปา – ทุ่งด่านเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านมะขามน้อย ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลงหินคลุกกว้างระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)
  7. โครงการปรับปรุงถนนสายโรงเรียน – โคกบน หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย ยาว 1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร ลงหินคลุกกว้างระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 298,259 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)
  8. โครงการปรับปรุงถนนสายเล้าไก่ -บ้านน้อย หมู่ที่ 7 บ้านด่านเหนือ ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,215 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 486 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 215,516 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน-) ราคางบประมาณ 215,516 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน-)
  *ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
  3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
  4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของราคากลาง กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
  กำหนดวันรับซองสอบราคาดังนี้
  1. ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  2. ในวันที่ 12 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอด่านขุนทด (ห้องประชุมอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2) กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น.
  เป็นต้นไป ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอด่านขุนทด ( ห้องประชุมอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2 ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ..2554 ถึงวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-2216 ต่อ 18 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

  (นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *