รู้จักเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เลขที่   70/3   หมู่ที่  4   ตำบลด่านนอก  

อำเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ 044 – 938820   โทรสาร  044 – 938820

===> ประวัติหมู่บ้าน

===> ข้อมูลพื้นฐานประเมินความพึงพอใจ

===> วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ตราอบต.

<== ดาวน์โหลดประวัติหมู่บ้าน

 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก   กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   และให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน   สิทธิ  เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกเป็นลำดับที่  978

   สภาพทั่วไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ที่ตั้ง   70   หมู่ที่  4   ตำบลด่านนอก   อำเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านนอก   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอด่านขุนทด   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดประมาณ   12   กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา   ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ   46    กิโลเมตร   มีพื้นที่จำนวน  47.26  ตาราง กิโลเมตร   หรือประมาณ  29,537  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

อาณาเขต  ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  อากาศร้อน  แห้งแล้ง  สภาพดินค่อนข้างเค็ม  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   ตำบลสระจรเข้    อำเภอด่านขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้               ติดต่อกับ   ตำบลด่านใน      อำเภอด่านขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ตำบลบ้านวัง      อำเภอโนนไทย       จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบลสระจรเข้    อำเภอด่านขุนทด     จังหวัดนครราชสีมา

เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น                7      หมู่บ้าน   คือ

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านละเลิงพิมาน

121

285

303

588

2

บ้านพระหัวบึง

108

251

248

499

3

บ้านน้อย

118

222

231

453

4

บ้านด่านนอก

132

239

231

470

5

บ้านมะขามน้อย

189

443

410

853

6

บ้านหัวบ่อ

167

326

349

675

7

บ้านด่านเหนือ

156

331

327

658

รวม

991

2,097

2,099

4,196

สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ  อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  แยกตามประเภทได้ดังนี้

อาชีพหลัก        – ประชากรร้อยละ  88.18  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนาปีละครั้งโดยอาศัยน้ำฝน   และทำไร่  พืชไร่ที่ปลูก  เช่น  มันสำปะหลัง,  ข้าวโพด,  พริก

– ประชากรร้อยละ  9.27  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ได้แก่  รับจ้างภาคเกษตรกรรม   รับจ้างแรงงานก่อสร้าง,  โรงงาน

– ประชากรร้อยละ  2.55  ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ร้านขายของชำประจำหมู่บ้าน    ค้าขายทั่วไป

อาชีพเสริม        – ประชากรมีอาชีพเสริม  คือ  การทอเสื่อจากต้นกก  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบล ผลิตภัณฑ์จากต้นป่านศรนารายณ์  กล้วยเบรคแตก และนอกจากนี้  ประชากรมีอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว,  ควาย,  เป็ด,  ไก่

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

–   ปั๊มน้ำมัน ( ขนาดเล็ก )                          4                แห่ง

–   โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก                   6                แห่ง

–   ร้านค้าปลีก  (ค้าขายของชำ)                    39                 แห่ง

–   ร้านซ่อมยานยนต์                                6                 แห่ง

 สภาพทางสังคม

การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา                      2        แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                1        แห่ง (ขยายโอกาสทางการศึกษา)

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 3        แห่ง

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                      7        แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด/สำนักสงฆ์                                     5           แห่ง

สาธารณสุข

–  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน          1        แห่ง

–  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  คิดเป็นร้อยละ          100     ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–  สมาชิก อปพร. ประจำหมู่บ้าน             79      นาย

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมภายในพื้นที่ อบต.ด่านนอก สามารถใช้สัญจรไปมาเฉพาะทางบก  สภาพเส้นทางการคมนาคมมีลักษณะเป็นถนน คสล.,  และถนนลูกรัง ปัจจุบันมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคือ

1.1  ระหว่างบ้านละเลิงพิมาน  หมู่ที่ 1,      บ้านหัวบ่อ          หมู่ที่  6  เป็นถนนลาดยาง

1.2  ระหว่างบ้านด่านนอก       หมู่ที่ 4,   บ้านด่านเหนือ      หมู่ที่  7  เป็นถนน คสล.

1.3  ระหว่างบ้านด่านเหนือ     หมู่ที่  7,    บ้านน้อย           หมู่ที่  3   เป็นถนนลาดยาง

1.4  ระหว่างบ้านน้อย              หมู่ที่  3,         บ้านมะขามน้อย  หมู่ที่  5  เป็นถนนลาดยาง, ถนนดินลูกรัง

1.5  ระหว่างบ้านด่านเหนือ     หมู่ที่  7,    บ้านพระหัวบึง    หมู่ที่  2  เป็นถนนลาดยาง

และการติดต่อคมนาคมระหว่างตำบลใกล้เคียง คือตำบลสระจรเข้,  ตำบลด่านใน เป็นถนนลาดยางโดยตลอด

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

–          ตำบลด่านนอก มีถนนลาดยางจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตลอด

–          ทรัพยากรธรรมชาติ   ปัจจุบันในเขตพื้นที่ตำบลด่านนอกมีป่าเจียบกลาง  มีพื้นที่ป่าประมาณ  1,900  ไร่  เป็นป่าที่ยังคงความสมบูรณ์

One thought on “รู้จักเรา

 1. เรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  หลักสูตร “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑
  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  จึงใึคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สามารถศึกษารายละเอียดและติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.suas.su.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *