โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหาร

สมาชิกสภา

สำนักปลัด

กองคลัง

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายก อบต. นายสมพงษ์  ไกรฤกษ์
รองนายก นายสม  เสกขุนทด
รองนายก นายประมูล ดานขุนทด
เลขานุการ นายสมศักดิ์ ดงสันเทียะ
ปลัด อบต. นายสำราญ   พินิจ
หมู่ 1 นายถวิล  แดขุนทด
หมู่ 2 นายทุเรียน  หวนขุนทด
หมู่ 3 นายประทวน  ดีขุนทด
กำนัน หมู่ 4 นายวสันต์   เงาสันเทียะ
หมู่ 5 นายบุญเลิศ ดุกขุนทด
หมู่ 6 นายโสภณ โหมขุนทด
หมู่ 7 นายจรัญ  ดุนขุนทด
ประธานสภา นายเสน่ห์  อ่องสันเทียะ
รองประธานสภา นายชุม ธงสันเทียะ
 อบต. ม.1 นายอาทิตย์  เดียงขุนทด
 อบต. ม.2 นายงิ้ว  ดีขุนทด
อบต. ม.2 นายจรัส   ดาขุนทด
อบต. ม.3 นายประวิทย์ สระขุนทด
อบต. ม.3 นายประมวล เดือยขุนทด
อบต. ม.4 นายประจวบ  ดิษฐการ
อบต. ม.4 นายบุญมี  เทียงจันทึก
อบต. ม.5 นายชุนห์  เจริญ
อบต. ม.5 นายจำเนียร   ศิริบุตร
อบต. ม.6 นายคำรณ พบขุนทด
อบต. ม.7 นายเสน่ห์    อ่องสันเทียะ
อบต. ม.7 นายเด่นชัย   มะธุโป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *