รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พ.ศ.2563

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พ.ศ.2563

ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป  ประจำปี 2563

โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563