งานส่งเสริมสตรีและครอบครัว

งานส่งเสริมสตรีและครอบครัว

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ อบต.ด่านนอก

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัาง  (สขร.1)

สรุปผลจัดซื้อจัาง (สขร.1)