องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  นำโดย ท่านสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอยา่งถูกวิธี อาทิเช่น  การจัดทำถังขยะอินทรีย์   การสาธิตทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์ชัย   เตินขุนทด  ปลัด อบต.กุดพิมาน  เป็นวิทยากร

2023-10-06
2023-09-29
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-02
2023-07-27
2023-07-14
2023-07-11