องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.


นายพรสถิตย์  กาศขุนทด  ปลัดอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของ อปท.  โดยการประชุมครั้งน่ี้  นายสุทิน  โสงขุนทด  นายก อบต.ด่านนอก  และคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้นำท้องที่  และ ตัวแทน อสม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยมีมติ ให้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำถังขยะอินทรีย์ 100%  ได้แก่ บ้านละเลิงพิมาน  

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01