องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 26 เม.ย. 2565 ]80
22 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 26 เม.ย. 2565 ]83
23 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 26 เม.ย. 2565 ]82
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รืื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 26 เม.ย. 2565 ]83
25 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 เม.ย. 2565 ]86
26 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2565 ]83
27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พรบ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 26 เม.ย. 2565 ]81
28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุุคลธรรมดา [ 26 เม.ย. 2565 ]84
29 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 26 เม.ย. 2565 ]83
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 26 เม.ย. 2565 ]92
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 26 เม.ย. 2565 ]83
32 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานทีจำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 26 เม.ย. 2565 ]85
33 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2565 ]82
34 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2565 ]81
35 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 เม.ย. 2565 ]82
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 เม.ย. 2565 ]81
37 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 26 เม.ย. 2565 ]79
38 การรับชำระภาษีป้าย [ 26 เม.ย. 2565 ]85
 
|1หน้า 2